ചിലന്തി വല

വിചാരങ്ങള്‍,ഓര്‍മ്മകള്‍,ഇഷ്ടങ്ങള്‍,ഇഷ്ടക്കേടുക്കള്‍.... പിന്നെ കുറെ വിവരക്കേടുകളും

Monday, January 02, 2006

എന്റെ ദുഃഖങ്ങളെ
നിങ്ങളെനിക്കു വിട തരിക!
അല്ലെങ്കിലെന്‍ ദുഃഖങ്ങളില്‍
മുഴുകനൊരു മനം തരിക!
എന്റെ ദൈവങ്ങളെ
നിറയെ മധുരസ്വപ്നങ്ങലെനിക്കു തരിക!
സ്വപ്നങ്ങള്‍ക്കു ഉന്മയുടെ
നിറം പൂശി തരിക!
അല്ലെങ്കിലെന്‍ കാടു കയറും
സ്വപ്നങ്ങള്‍ക്കു കടിങ്ങനിട്ടു തരിക!
അങ്ങനെയെന്റെ സ്വപ്നങ്ങള്‍ക്കു
കുറെ ദുഃഖങ്ങളും
എന്റെ ദുഃഖ്ങ്ങള്‍ക്കു
കുറെ സ്വപ്നങ്ങളും തരിക!

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home