ചിലന്തി വല

വിചാരങ്ങള്‍,ഓര്‍മ്മകള്‍,ഇഷ്ടങ്ങള്‍,ഇഷ്ടക്കേടുക്കള്‍.... പിന്നെ കുറെ വിവരക്കേടുകളും

Wednesday, August 23, 2006


സ്ത്രീപീഡനം കേരളത്തില്‍ വാര്‍ത്തയല്ലാതായിട്ടു കാലങ്ങളായി. പ്രമുഖര്‍ ഉള്‍പെടുന്ന വാര്‍ത്തകള്‍ക്കെ ഇപ്പോള്‍ പ്രാധാന്യമുള്ളൂ.പീഡനങ്ങളായും വാണിഭങ്ങളായും, മറ്റു പല രീതിയിലും സ്ത്രീകള്‍ പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുന്നതു ഗൌരവമായി കാണേണ്ടതുണ്ട്‌. നിയമപരമായി മാത്രം നേരിടേണ്ട ഒരു പ്രശ്നം അല്ല ഇത്‌. എന്തുകൊണ്ടു ഇത്തരം സംഭവങ്ങല്‍ ഉണ്ടാകുന്നു എന്നു വളരെ വിശദമായി ചര്‍ച്ചചെയ്യപ്പെടെണ്ടതുണ്ട്‌.

നമ്മുടെ സമൂഹം സ്ത്രീപുരുഷ ബന്ധങ്ങളോടെടുക്കുന്ന നിലപാടുകള്‍, പുരുഷന്‍ സ്ത്രീയേയും സ്ത്രീ പുരുഷനെയും നോക്കിക്കാണുന്ന രീതി തുടങ്ങി നമ്മുടെ സമൂഹമനസാക്ഷിയെ നിര്‍ണയിക്കുന്നതും സ്വാധീനിക്കുന്നതുമായ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചു ഗൌരവമായ വിശകലനങ്ങള്‍ ഉണ്ടാകേണ്ടതുണ്ട്‌.

ഒരു കാര്യം തീര്‍ച്ചയാണു,നമ്മുടെ സമൂഹം ക്രീയാത്മകമായ സ്ത്രീ പുരുഷ ഇടപെടലുകളെ പോലും വളരെ സംശയത്തോടുക്കൂടിയാണു കാണുന്നത്‌. ഇതു ഗുണകരമായ സ്ത്രീ പുരുഷ ഇടപെടലുകളെ വളരെയെറെ പരിമിതപ്പെടുത്തുണ്ട്‌. കുറെക്കൂടി തുറന്ന സമീപനം പല വിപരീത പ്രവണതകളെയും ഇല്ലതാക്കന്‍ സാഹയിച്ചേക്കും